Statystyki_moc_w_przemoc_Marta_Frej

Przemoc seksualna – fakty

Przemoc seksualna

Przemoc seksualna to każda forma niechcianego kontaktu seksualnego. Jest powszechnym zjawiskiem, które może dotknąć każdego, bez względu na wiek, płeć, etniczność, religię, poziom sprawności, orientacje seksualną czy pochodzenie etc. Statystyki dowodzą, że jest formą „przemocy wobec kobiet ze względu na płeć ”, czyli przemocą skierowaną przeciwko kobiecie ponieważ jest kobietą lub która dotyka kobiety w nieproporcjonalnie większym stopniu [definicja za Konwencją Stambulską].

Gwałt

Art. 197 kk opisuje gwałt jako doprowadzenie innej osoby przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem do obcowania płciowego, jak również przy wykorzystaniu bezradności lub wynikających z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem oraz przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia tej osoby.

To każde umyślne działanie sprawcy, mające na celu zaspokojenie jego potrzeb seksualnych, podjęte wbrew woli ofiary, a polegające na jakichkolwiek czynnościach, począwszy od bezpośredniego dotykania intymnych części ciała ofiary (nie tylko narządów płciowych), a skończywszy na aktach penetracyjnych (stosunki seksualne z użyciem ust, odbytu). [Kodeks Karny]

Molestowanie seksualne

Każda forma niepożądanych zachowań werbalnych, niewerbalnych lub fizycznych o charakterze seksualnym, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby, zwłaszcza poprzez tworzenie atmosfery zastraszenia, wrogości, upodlenia, poniżenia lub obrazy [Kodeks Pracy]

Inne czynności seksualne

Karane na podstawie par. 2 art. 197 kk: każda czynność o charakterze seksualnym (także bez kontaktu cielesnego), która zmierza do uzyskania pobudzenia seksualnego lub zaspokojenia potrzeby seksualnej przez osobę wykonującą tę czynność lub aranżującą jej wykonanie [Kodeks Karny]

Marsz Nieprzyzwolenia - przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnościąSkutki

  • kulturowe

W świadomości społecznej funkcjonuje wiele fałszywych i krzywdzących przekonań na temat skali przemocy czy „typów” jej ofiar/sprawców.  Przeciwdziałanie przemocy seksualnej obejmuje edukację antydyskryminacyjną i seksualną. Mają ona na celu wykorzenienie stereotypów płciowych.

  • społeczne

Powszechność przemocy seksualnej jest problemem społecznym, gdyż zarówno jej źródła jak i skutki wychodzą daleko poza wymiar indywidualny. Ofiary z obawy przed wtórną wiktymizacją mają skłonność do ograniczania kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, alienacji społecznej, absencji w pracy. To odcięcie sprawia, że wokół tematu utrzymuje się błędne przekonanie, że przemoc seksualna jest kwestią marginalną, a państwo nie czuje się zobligowane do podjęcia systemowych działań profilaktycznych, interwencyjnych, edukacyjnych.

  • zdrowotne

Przemoc seksualna ma bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia fizycznego, psychicznego i reprodukcyjnego osób, które jej doznały, m.in.: obrażenia części intymnych, choroby przenoszone drogą płciową, chroniczny ból, zaburzenia układu pokarmowego, migreny lub inne częste bóle głowy, komplikacje ginekologiczne, rak szyjki macicy. Film Towarzystwa ds. Badań Zdrowia Kobiet opowiada historię pięciu kobiet o ich zmaganiach z przemocą domową i seksualną oraz chorobach przez nie wywołanych jak migrena, cukrzyca, astma, wysokie ciśnienie, artretyzm.

  • psychologiczne

Przemoc seksualna wywołuje szok, wyparcie traumatycznych przeżyć, lęk, niepokój, zagubienie, wycofanie, poczucie wstydu lub obwinianie się, nerwicę lub ogólna nieufność wobec ludzi. Ofiara może również nabyć zespół stresu pourazowego objawiający się emocjonalnym otępieniem, zaburzeniami snu, ciągłym przypominaniem traumatycznego zajścia.

Do chronicznych konsekwencji psychicznych można zaliczyć m.in.: depresję, ogólny niepokój, myśli lub próby samobójcze, niechęć i unikanie zbliżeń seksualnych, obniżone poczucie własnej wartości.

Długotrwały uraz jest potęgowany przez negatywną i pełną uprzedzeń reakcję otoczenia na krzywdę. Do wtórnej wiktymizacji dochodzi, gdy to ofiarę obwinia się o „sprowokowanie sytuacji” – zachowaniem, strojem, piciem alkoholu lub przebywaniem w „niewłaściwych” miejscach. Takie społeczne nastawienie sprawia, że kobiety rezygnują z normalnej aktywności i samorealizacji bojąc się wyjść z domu po zmroku. Jak wynika z raportu Agencji Praw Podstawowych z 2014 roku „Przemoc wobec kobiet: badanie przeprowadzone w skali UE”, ponad połowa kobiet w UE unika pewnych miejsc ze strachu przed napaścią.

  • ekonomiczne

Istnieje niewiele badań dających wyobrażenie o gigantycznych stratach finansowych spowodowanych przez przemoc seksualną. W 2004 r. w Wielkiej Brytanii roczny koszt „przemocy domowej” stosowanej wobec kobiet, bez uwzględniania aktów przemocy wobec innych członków rodziny, jaki ponosi państwo, został oszacowany na kwotę około 4,3 miliarda euro (3,1 miliarda funtów). Całkowite roczne koszty, które poniosła Wielka Brytania, wyniosły 34 miliardy euro (23 miliardy funtów), czyli 555 euro w przeliczeniu na  obywatela/ obywatelkę. Uwzględniono koszty działań policyjnych i innych organów wymiaru sprawiedliwości, opieki zdrowotnej, społecznej, udzielania schronienia w nagłych wypadkach, wsparcia w kwestiach prawa cywilnego oraz innych usług i strat wydajności produkcyjnej. Z kolei w Hiszpanii koszt przemocy domowej wobec kobiet obliczono na 2,4 miliarda euro [Barea].

Źródła:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *